Terms of Services

บทที่ 1: บทบัญญัติทั่วไป

ข้อ 1 [วัตถุประสงค์)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานขั้นตอนและเรื่องที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับบริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ที่จัดทำโดย Cultiplan Co. , Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า " บริษัท").

บทความ 2 (ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข)
① ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้เมื่อ บริษัท โพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยวิธีอื่น ๆ
② บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หากมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยการโพสต์หรือแจ้งให้ทราบในลักษณะเดียวกับในวรรค 1
③ หากสมาชิกไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขสมาชิกอาจหยุดใช้บริการและยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ การใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับถือว่าได้ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อ 3 (กฎนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไข)
เรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้เครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารพระราชบัญญัติพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย.

ข้อ 4 (นิยามของเงื่อนไข)
① คำจำกัดความของข้อกำหนดที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังต่อไปนี้
1. สมาชิก: บุคคลที่ได้ลงนามในสัญญากับ บริษัท สำหรับการใช้บริการและได้รับรหัสผู้ใช้
2. ID: ตัวอักษรตัวเลขหรือทั้งสองแบบที่สมาชิกเลือกและได้รับการอนุมัติจาก บริษัท สำหรับการระบุตัวตนของสมาชิกและการใช้บริการของสมาชิก
3. รหัสผ่าน: ตัวอักษรตัวเลขหรือทั้งสองชุดที่กำหนดโดยสมาชิกเพื่อระบุตัวตนและการรักษาความลับของสมาชิก
4. สัญญาการใช้งาน: สัญญาที่สรุประหว่าง บริษัท และสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เพื่อรับบริการ
5. การสิ้นสุด: เมื่อ บริษัท หรือสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้งานหลังจากเปิดบริการ
6. ผู้ปฏิบัติงาน: บุคคลที่ บริษัท คัดเลือกมาเพื่อการบริหารจัดการโดยรวมและการดำเนินการบริการที่ราบรื่น
② คำจำกัดความของข้อกำหนดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรค 1 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการทำธุรกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2: การลงนามในสัญญาการใช้บริการ

ข้อ 6 (การจัดตั้งสัญญาการใช้งาน)
สัญญาการใช้งานกำหนดขึ้นโดยความยินยอมของ บริษัท ในการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานของบุคคลที่ตั้งใจจะใช้บริการ

ข้อ 7 (การขอใช้งาน)
①หากคุณต้องการใช้บริการหากคุณยอมรับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกในเมนู "การสมัครสมาชิก" ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ บริษัท ให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการสมัครลงทะเบียนที่ บริษัท กำหนดแล้วกด 'ลงทะเบียน' ปุ่ม.
②โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
③ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครลงทะเบียนออนไลน์ถือเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลจริง ผู้ที่ไม่ใส่ชื่อจริงหรือข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลจริงอาจไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและอาจถูก จำกัด การใช้บริการ

ข้อ 8 (การอนุมัติการขอใช้)
โดยหลักการแล้ว บริษัท จะอนุมัติการใช้งานตามบทบัญญัติของข้อ 7 ทันทีและแจ้งให้สมาชิกทราบถึงความยินยอมในการใช้งานทางอีเมล

มาตรา 9 (การไม่อนุมัติและการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการใช้งาน)
① บริษัท ไม่อาจอนุมัติใบสมัครเพื่อใช้ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้
1. ใบสมัครในชื่อที่แตกต่างจากชื่อจริงของผู้ขอใช้นอกเหนือจากชื่อผู้ขอใช้นามแฝงชื่อผู้กู้หรือตำแหน่งงานว่าง
2. เมื่อสมัครใช้งานโดยใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกอย่างไม่ถูกต้อง
3. เมื่อผู้ขอใช้เป็นลูกหนี้ของ บริษัท และใช้หนี้ไม่ครบ
4. ในกรณีที่สัญญาการใช้งานถูกยกเลิกโดยผู้สมัครสำหรับการใช้งานตามมาตรา 23 วรรค 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
5. ในกรณีที่การอนุมัติการใช้งานทำได้ยากเนื่องจากสาเหตุอื่นที่เป็นของผู้สมัคร
②ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัท อาจระงับการอนุมัติการใช้งานจนกว่าเหตุผลจะได้รับการแก้ไขและจะแจ้งเหตุผลทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
1. เมื่อไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก
2. เมื่อมีปัญหาทางเทคนิคหรือธุรกิจ

มาตรา 10 (การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานข้อตกลง)
①สมาชิกจะทำการแก้ไขออนไลน์เมื่อข้อมูลที่ป้อนในเวลาที่สมัครเพื่อใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง
②สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเป็นเท็จในข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อสมัครสมาชิก
③ บริษัท อาจ จำกัด การใช้ ID โดยเจ้าหน้าที่ทางการหรือเปลี่ยน ID ตามคำร้องขอของสมาชิกในกรณีต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ ID นั้นทำร้ายศีลธรรมของประชาชน
2. เมื่อมีความเสี่ยงที่ ID จะล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของสมาชิก
3. หากมีเหตุผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

บทที่ 3: การใช้บริการ

ข้อ 11 (การเริ่มใช้บริการ)
บริษัท จะเริ่มให้บริการทันทีหลังจากยอมรับการสมัครเพื่อใช้งานตามข้อกำหนดของข้อ 8. อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถเริ่มให้บริการได้ทันทีเนื่องจากธุรกิจหรืออุปสรรคทางเทคนิคของ บริษัท บริษัท จะต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบในวันที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ บริษัท หรือแจ้งให้สมาชิกทราบ

มาตรา 12 (เนื้อหาของบริการ)
①บริการของ บริษัท มีดังต่อไปนี้
1. การแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา
2. เหตุการณ์ต่างๆ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์
4. บริการกระดานข่าว
② บริษัท อาจเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการหากจำเป็นและการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ บริษัท และแอปพลิเคชันทราบ

มาตรา 13 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ)
①บริการทั้งหมดให้บริการฟรีสำหรับสมาชิกยกเว้นบริการชำระเงินที่ระบุแยกต่างหาก

บทที่ 4: สิทธิและหน้าที่ของภาคีคู่สัญญา

มาตรา 14 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
① บริษัท ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ให้ไว้ในขณะสมัครเพื่อใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้เพิ่มเติมในอนาคตและข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นระหว่างการใช้บริการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมข้อมูลและ การใช้เครือข่ายการสื่อสาร ฯลฯ
②วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้และ บริษัท จะไม่รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากจุดประสงค์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้า
1. การให้บริการ
2. การบริหารจัดการสมาชิกเพื่อบริการ
③ บริษัท ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากสมาชิกแยกต่างหาก อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจถูกส่งไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมแยกต่างหากจากสมาชิก
1. หากมีข้อบังคับพิเศษในกฎหมายและข้อบังคับ
2. เมื่อมีความจำเป็นสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมตามการให้บริการ
3. เมื่อจำเป็นสำหรับสถิติการวิจัยทางวิชาการหรือการวิจัยตลาดและจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้
④สมาชิกสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ โดยหลักการแล้วการดูและแก้ไขจะกระทำในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานและวิธีการโดยละเอียดจะเป็นไปตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" แยกต่างหากและคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
⑤สมาชิกอาจถอนความยินยอมในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาแจ้งหรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้งานเกินขอบเขตที่กำหนดและเพื่อให้แก่บุคคลที่สามและในกรณีนี้ บริษัท จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นโดยไม่ชักช้า อย่างไรก็ตามหากสมาชิกถอนความยินยอมในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อาจยกเลิกสัญญาการใช้งาน
⑥เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จะได้รับแจ้งโดยเขียนไว้ใน

ข้อ 15 (ภาระผูกพันของ บริษัท )
① บริษัท จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
② บริษัท จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโดยใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและจัดการอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลเครดิตของสมาชิก
③หาก บริษัท พิจารณาว่าความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เสนอโดยสมาชิกนั้นถูกต้อง บริษัท จะต้องดำเนินการในทันที อย่างไรก็ตามหากการประมวลผลพร้อมท์เป็นเรื่องยากสมาชิกจะต้องได้รับแจ้งเหตุผลและกำหนดการดำเนินการ
④ บริษัท พยายามอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในแง่ของขั้นตอนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับสมาชิกเช่นการลงนามในสัญญาการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรายละเอียดสัญญา
⑤ บริษัท เพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตโดยการให้บริการที่มีคุณภาพผ่านการดำเนินการที่ยุติธรรมและเสียงและการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มาตรา 16 (ภาระหน้าที่ของสมาชิก)
①สมาชิกจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ
1. การสมัครเพื่อใช้ในชื่อที่แตกต่างจากชื่อจริงของสมาชิกเช่นนามแฝงชื่อ บริษัท ย่อยหรือไม่มีอำนาจ
2. การป้อนข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จหรือเข้าร่วมในข้อมูลที่ซ้ำกัน
3. ขโมยรหัสบริการและรหัสผ่านของผู้อื่น
4. ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
5. การกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา
6. แสดงภาษาที่ไม่เหมาะสมใส่ร้ายเนื้อหาลามกอนาจารหรือรุนแรงบนกระดานข่าวหรือห้องสนทนา
7. การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยประมาทเลินเล่อหรือตั้งใจ
8. การแทรกแซงการทำงานที่มีเสถียรภาพของบริการโดยการส่งข้อมูลจำนวนมากหรือโพสต์ข้อมูลซ้ำ ๆ ที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายกัน
9. การแทรกแซงการใช้บริการของสมาชิกคนอื่นโดยการส่งข้อมูลโฆษณาในปริมาณมากหรือต่อเนื่องทางอีเมลโดยขัดต่อความตั้งใจของผู้รับหรือโดยการโพสต์บนกระดานข่าว
10. การแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกการสื่อสารทำงานผิดปกติหรือทำลายข้อมูล ฯลฯ
11. การทำซ้ำการแจกจ่ายหรือการใช้ข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ได้รับจากการใช้บริการของ บริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก บริษัท ล่วงหน้า
12. รบกวนการจัดการหรือธุรกิจปกติของ บริษัท หรือขัดขวางการทำงานของบริการ
13. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผิดกฎหมาย
14. การกระทำที่เป็นอันตรายต่อศีลธรรมสาธารณะอื่น ๆ หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดย บริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
②สมาชิกควรให้ความสำคัญกับการจัดการ ID และรหัสผ่าน สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ID และรหัสผ่านทั้งหมดและสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทั้งหมดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการใช้ ID และรหัสผ่านที่กำหนดให้กับสมาชิกอย่างผิดกฎหมาย สมาชิกจะต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบหากมีการใช้ ID หรือรหัสผ่านอย่างผิดกฎหมาย
③สมาชิกจะต้องไม่ทำกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อผลของกิจกรรมทางธุรกิจที่ละเมิดนี้และในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อ บริษัท อันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวสมาชิกจะต้องรับผิดต่อความเสียหายต่อ บริษัท
④สมาชิกไม่สามารถโอนหรือบริจาคสิทธิ์ของ บริษัท ในการใช้บริการหรือสถานะอื่น ๆ ในสัญญาการใช้งานให้กับผู้อื่นและไม่สามารถมอบเป็นหลักประกันหรือจำหน่ายทิ้งได้นอกจากไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง

มาตรา 17 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ )
①ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ บริษัท สร้างขึ้นและจัดหาให้เป็นของ บริษัท สมาชิกจะต้องไม่ใช้บริการที่ บริษัท จัดหาให้โดยการคัดลอกส่งต่อเผยแพร่แจกจ่ายกระจายเสียงหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก บริษัท หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้
②สิทธิ์และความรับผิดชอบสำหรับการโพสต์และเนื้อหาที่โพสต์โดยสมาชิกในบริการเป็นของสมาชิกที่โพสต์ บริษัท มีสิทธิ์ในการเผยแพร่โพสต์และเนื้อหาที่สมาชิกโพสต์ในบริการและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกที่โพสต์
③ บริษัท มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือลบโพสต์ที่มีเนื้อหาที่ละเมิดพันธกรณีของข้อ 19 มาตรฐานและขั้นตอนเฉพาะสำหรับเรื่องนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับแยกต่างหาก

บทที่ 5: ข้อ จำกัด ในการใช้บริการและการยกเลิกสัญญา

มาตรา 18 (ข้อ จำกัด ในการใช้บริการ ฯลฯ )
① บริษัท อาจ จำกัด การใช้บริการของสมาชิกบางส่วนหรือทั้งหมดหากสมาชิกฝ่าฝืนข้อผูกพันของข้อ 16
②ในกรณีของการ จำกัด การใช้บริการของสมาชิกตามบทบัญญัติของวรรค 1 เกณฑ์เฉพาะเช่นประเภทและระยะเวลาของข้อ จำกัด จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับแยกต่างหาก

มาตรา 19 (ขั้นตอนการ จำกัด การใช้งานและการยกเลิกข้อ จำกัด )
①หาก บริษัท ตั้งใจที่จะ จำกัด การใช้งานตามบทบัญญัติของข้อ 18 ให้กำหนดเหตุผลวันที่และระยะเวลาและแจ้งให้สมาชิกหรือตัวแทนทราบทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีหาก บริษัท ยอมรับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง จำกัด การใช้งาน
②สมาชิกหรือตัวแทนของเขา / เธอที่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการ จำกัด การใช้งานหรือได้รับการ จำกัด การใช้งานอย่างเร่งด่วนตามบทบัญญัติของวรรค 1 อาจคัดค้าน บริษัท ทางอีเมลหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
③ บริษัท อาจเลื่อนการ จำกัด การใช้งานออกไปชั่วคราวจนกว่าจะถึงระยะเวลาสำหรับการยืนยันการคัดค้านตามวรรค 2 และแจ้งผลให้สมาชิกหรือตัวแทนทราบ
④ บริษัท จะยกเลิกข้อ จำกัด ในการใช้งานหากมีเหตุผลที่เหมาะสมเช่นเหตุผลนั้นได้รับการแก้ไขในช่วงเวลา จำกัด การใช้งาน

ข้อ 20 (การยกเลิกสัญญา)
①หากสมาชิกต้องการยกเลิกสัญญาการใช้งานจะต้องยื่นขอถอนจากเมนู "การถอนสมาชิก" ในเว็บไซต์และใบสมัครของ บริษัท บริษัท จะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกถอนเงินโดยเร็วที่สุด
②หากสมาชิกฝ่าฝืนข้อผูกพันของข้อ 19 บริษัท อาจยกเลิกสัญญาการใช้งานและถอนตัวออกจากสมาชิกโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากเนื้อหามีความร้ายแรงและขัดขวางการบริหารงานตามปกติของ บริษัท กิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินงานบริการสัญญาอาจถูกยกเลิกและอาจดำเนินการเพิกถอนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มาตรฐานและขั้นตอนเฉพาะอยู่ภายใต้ข้อบังคับแยกต่างหาก
③ บริษัท อาจปฏิเสธที่จะยอมรับหรือระงับการอนุมัติในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อสมาชิกที่ถูกถอนออกตามวรรค 2 กลับมาใช้งานอีกครั้ง

มาตรา 21 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)
① บริษัท จะไม่ใช้งานระบบของ บริษัท เนื่องจากเหตุฉุกเฉินระดับชาติเช่นการจัดนิทรรศการและเหตุการณ์ภัยธรรมชาติการหยุดให้บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมการหยุดจ่ายไฟการบุกรุกของแฮกเกอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์และสถานการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หาก บริษัท ไม่สามารถให้บริการได้ บริษัท ไม่ต้องรับผิดใด ๆ
② บริษัท จะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของผู้ใช้ในการได้รับผลกำไรที่คาดหวังจากบริการของ บริษัท หรือการเลือกหรือใช้วัสดุที่จัดเตรียมไว้ให้
③ บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูลหรือวัสดุที่สมาชิกโพสต์หรือส่ง
④ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการมีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกโดยการให้บริการเป็นสื่อกลางและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากสิ่งนี้

มาตรา 22 (การระงับข้อพิพาท)
① บริษัท และสมาชิกต้องใช้ความพยายามที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการอย่างราบรื่น
②ในกรณีที่มีการฟ้องร้องคดีระหว่าง บริษัท และสมาชิกแม้จะมีบทบัญญัติของวรรค 1 การฟ้องร้องจะดำเนินการโดยศาลที่มีเขตอำนาจเหนือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท

Q&A

ขณะนี้ไม่มีฟังก์ชันการสมัครสมาชิกในหน้าแรก เมื่อมีการเพิ่มบริการบนเว็บในอนาคตการลงทะเบียนสมาชิกจะถูกเพิ่มเมื่อเปิดตัวบริการแอปพลิเคชัน

ผ่านหน้าแรกเราจะอธิบาย Cultiplan และระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างเข้าใจง่ายและให้ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้และนักลงทุน

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Cultiplan และระบบทางธุรกิจสามารถพบได้ในข่าวหมวดหมู่ยอดนิยม

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เขียนขึ้นตามสถานการณ์ของเกาหลี สำหรับโฮมเพจภาษาอื่น ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการจะจัดทำขึ้นและสะท้อนให้เห็นตามสถานการณ์ในท้องถิ่นของประเทศ ดังนั้นเนื้อหาอาจแตกต่างกัน